Nasze usługi obejmują:


prowadzenie ksiąg rachunkowych,

opracowywanie zakładowych planów kont,

prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego,

prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,

prowadzenie ewidencji środków trwałych,

sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług,

sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów,

prowadzenie spraw kadrowo - płacowych, w tym:

  •     doradztwo z zakresu rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy,
  •     zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych,
  •     naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy,
  •     rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy pracowników,
  •     rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,

 

pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych,

doradztwo i świadczenie usług w zakresie organizacji nowych spółek handlowych,

reprezentowanie przed urzędami,

doradztwo księgowe i prawo gospodarcze,

budżety, biznesplany, rachunkowość zarządcza,

doradztwo i świadczenie usług w zakresie organizacji nowych spółek handlowych,

doradztwo finansowe,

obsługa administracyjna firm.